Vietnam VPS

VN-VPS-1
 • VN-VPS-1 Package
 • 01 Core CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-2
 • VN-VPS-2 Package
 • 01 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-3
 • VN-VPS-3 Package
 • 02 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 30 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-4
 • VN-VPS-4 Package
 • 03 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 50 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-5
 • VN-VPS-5 Package
 • 04 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 60 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-6
 • VN-VPS-6 Package
 • 06 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 120 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-7
 • VN-VPS-7 Package
 • 16 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 300 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter
VN-VPS-8
 • VN-VPS-8 Package
 • 24 Core CPU
 • 24 GB RAM
 • 500 GB SSD NVMe
 • UNLIMITED Datatransfer
 • 01 IP v4 Address
 • 01 IP v6 Address
 • 100Mbps Share Băng thông trong nước
 • 10Mbps Share Băng thông quốc tế
 • Viettel/FPT Datacenter