Vietnam Colocation

VN CO 01
 • 1U
  Không gian máy chủ
 • 300W
  Công suất nguồn
 • 01
  Địa chỉ IP
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 25Mbps
  Băng thông trong nước
 • 4Mbps
  Băng thông quốc tế
VN CO 02
 • 1U
  Không gian máy chủ
 • 300W
  Công suất nguồn
 • 01
  Địa chỉ IP
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 50Mbps
  Băng thông trong nước
 • 6Mbps
  Băng thông quốc tế
VN CO 03
 • 1U
  Không gian máy chủ
 • 300W
  Công suất nguồn
 • 01
  Địa chỉ IP
 • VDC
  Datacenter
 • Unlimited
  Data transfer
 • 100Mbps
  Băng thông trong nước
 • 10Mbps
  Băng thông quốc tế